ساخت تجهیزات مرتبط به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

طراحی، مستند سازی و ساخت تجهیزات مرتبط به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی